Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Imphact bvba en de opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. Imphact bvba contracteert slechts onder deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, start de opdracht pas zodra Imphact bvba de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door Imphact bvba opgestelde offerte, schriftelijk in haar bezit kreeg.
Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart Imphact bvba van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 4. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst tussen de Imphact bvba en haar klant worden alle overeenkomsten tussen beiden geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de Imphact bvba.

 1. Facturatieschema:
  • 60% van het totaalbudget van dit project bij goedkeuring van de offerte.
  • De resterende 40% van het totaalbudget van dit project bij oplevering van de resultaten van dit project.
 2. Bij gebrek aan een schriftelijke en gemotiveerde klacht binnen de acht dagen na de ontvangst der factuur, zal de factuur geacht worden aanvaard te zijn door de klant.
 3. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer BE15 0688 9530 0630 bij de financiële instelling Belfius bank.
  • Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het openstaande bedrag een interest verschuldigd zijn, gelijk aan x + 3 % met x gelijk aan de interestvoet zoals voorzien in artikel 5 in fine van de Wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand. Bovendien zal de klant, ter dekking van alle interne kosten (dus niet de eventuele gerechtelijke kosten) een forfaitair bedrag verschuldigd zijn van 10 % op de openstaande bedragen, met een minimum van 150 € en een maximum van 2.500 €, behoudens het bewijs van grotere schade.
  • Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van de niet-vervallen facturen eveneens onmiddellijk opeisbaar. Ook de reeds uitgevoerde doch nog niet gefactureerde prestaties zullen onmiddellijk worden gefactureerd en onmiddellijk opeisbaar zijn.
  • De Imphact bvba heeft het recht de uitvoering van voorziene prestaties op de schorten, zolang de klant in gebreke blijft de verschuldigde facturen te betalen.
 4. Bij gebreke van betaling conform voorliggende voorwaarden, kan de Imphact bvba naast het vorderen van de onder artikel 5 beschreven bedragen voor de reeds uitgevoerde prestaties, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden beschouwen.
  In die hypothese zal, ten titel van verbrekingsvergoeding, een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van het verschil tussen enerzijds het bedrag van het totale overeengekomen budget en anderzijds het bedrag van alle reeds gefactureerde prestaties, behoudens bewijs van grotere schade.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd.
Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Imphact bvba de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan door Imphact bvba het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd het recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 7. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Imphact verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Imphact bvba neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Imphact bvba aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Imphact bvba.

Artikel 8 Voor iedere betwisting aangaande de facturen of de geleverde prestaties die er het voorwerp van uitmaken, zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.